Policys

Kvalitetspolicy


Vi på ISKO arbetar för att leverera rätt kvalitet på utförda städtjänster i enlighet med respektive städavtal. Våra kunder och intressenter kan förvänta sig att;


ISKO ABs kvalitetspolicy är förstådd och tillämpas av alla i organisationen samt att den kontinuerligt revideras

Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll efter avslutat uppdrag.

Vi i våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag - Tillsammans levererar vi efterfrågad städning i rätt tid och till rätt utförande.


Varje anställd hos oss åtar sig att;


Ständigt utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Följa kundkrav och övriga tillämpliga intressentkrav inklusive lagar och förordningarMiljöpolicy


Vi på ISKO arbetar för att skydda miljön, minska vår miljöpåverkan, utveckla vårt miljöarbete och se vår verksamhet utifrån ett livscykelperspektiv genom att;


•Minska miljöpåverkan från interna transporter, i förhållande till arbete

•Välja miljömärkta produkter och leverantörer med ISO 14001 certifiering i största möjliga mån för att få inblick i våra produkters livscykelperspektiv

•Vi ska genom dialog med kunden sträva efter att välja produkter och arbetsmetoder som ger såväl lång hållbarhet, som liten påverkan på miljö och hälsa.

•Vi ska informera medarbetare om miljöledningsarbetet, om vikten av ständiga förbättringar och öka medvetenheten kring miljöfrågor för att inspirera till att alltid väga in miljöaspekter i sitt dagliga arbete.

•Vi ska även minska vårt utsläpp av kemikalier till vatten och markVarje anställd hos oss åtar sig att;


•Följa gällande miljörelaterade lagar och förordningar och andra bindande krav

•Bidra till att ständigt förbättra och följa miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda på våra tjänster.